Brooklyn Park man charged for sexually assaulting child at park

Tuesday,

Nyem ntawm no mus nyeem tsab xov xwm lus hmoob

A Brooklyn Park man was charged with sexually assaulting a young child at a park, the Hennepin County Attorney’s Office announced Tuesday.

Jonah Canny, 18, was charged with a single count of second-degree criminal sexual conduct. He is expected to make his first court appearance Wednesday. Prosecutors are seeking bail of $250,000.

According to the criminal complaint, a family went to Willowstone Park in Brooklyn Park at about 6 p.m. May 26. About three hours later, the family was ready to leave when they noticed a 6-year-old family member was missing.  The child’s uncle saw him come out of a portable toilet with a teenager following close behind.

The uncle confronted the teenager who said the child was stuck in the port-a-potty and he had gone in to get the child out. When the family got home, the child said someone removed the 6-year-old’s  clothes and touched the child’s genitals and buttocks, the complaint states. When the child’s mother called police, the uncle gave a detailed description of the man he confronted and picked Canny out of a photo line-up which included Canny’s driver’s license photo.

Criminal Complaint (PDF)

-----

Muaj ib tus txiv neej nyob hauv lub nroog Brooklyn Park raug tsub txim vim quab yuam ua dev ua npua rau ib tug menyuam yaus tom chaw ua si (park)

Ib tus txiv neej nyob hauv lub nroog Brooklyn Park raug tsub lub txim vim quab yuam ua dev ua npua rau ib tug menyuam yaus tom chaw ua si (park), Hennepin County Attorney Lub Hoob Kas tau tshaj li ntawm rau hnub Tuesday.

Jonah Canny, 18, raug tsub tib lub txim qib ob ntawm kev quab yuam ua dev ua npua (second-degree criminal sexual conduct). Nws yuav npaj tuaj tim ntsej muag tuaj teb nws rooj plaub tim tsev hais plaub thawj zaug rau hnub Wednesday. Cov Kws Lij Chij Tsub Txim yuav kom tso nyiaj txhiv ntau li ntawm $250,000.

Raws li cov lus teev nyob hauv daim ntawv foob, muaj ib tsev neeg mus ua si tom Willowstone Park nyob hauv lub nroog Brooklyn Park cheeb tsam li thaum 6 p.m. May 26. Thaj tsam li ntawm peb teev tom qab ntawv, tsev neeg no npaj yuav los mus tsev thaum lawv nras txog tias lawv tus menyuam uas muaj 6 xyoo ploj lawm.  Tus menyuam tus txiv ntxawm pom nws tawm ntawm chav deb uas nqa tuaj txawb yam muaj ib tus tub hluas lawv nws qab ze heev.

Tus txiv ntxawm thiaj li mus ntsib tus tub hluas uas nws hais tias tus menyuam daig hauv lub chav dej es nws mus pab qhib kom tus menyuam tawm tau xwb. Thaum tsev neeg los txog tom tsev, tus menyuam mam qhia hais tias muaj neeg hle tus menyuam uas muaj 6 xyoo cov khaub ncaws thiab kov nws qhov chaw mos thiab lub pob tw, raws li daim ntawv foob cov lus teev tseg. The tus menyuam leej niam hu rau tub ceev xwm, tus txiv ntxawm thiaj li piav meej meej txog tus txiv neej uas nws mus ntsib thiab taw tes rau Canny ntawm cov duab coj los xaiv yam siv Canny daim duab ntawm nws daim ntawv tsav tsheb.